top of page

Acerca de

DSC07178.jpg
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Суб`єкт підприємницької діяльності – Фізична особа-підприємець Сулім С.В., іменований надалі – «Виконавець», з однієї сторони, і фізична особа, або ж її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору, у спосіб визначений даним договором, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про

наступне

Терміни та поняття

Договір публічної оферти про надання послуг з розміщення — це договір, згідно із яким Виконавець бере на себе зобов’язання щодо здійснення та надання послуг з розміщення та інших додаткових послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі.
Дія Замовника, яка вважається акцептом цього Договору публічної оферти — внесення Замовником оплати за надання послуг з розміщення шляхом переадресації з веб-сайту https://www.klymivka.ua на сайт https://www.airbnb.com.ua

Послуга з розміщення — дії Виконавця направлені на розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання на екофермі «Климівка», який розташований за наступною адресою: 256 кілометр траси Київ-Одеса, м. Благовіщенське, Кіровоградська область, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в зазначеному комплексі.

Інші додаткові послуги – надання Виконавцем інших послуг Замовнику для проведення дозвілля та відпочинку на території екоферми «Климівка».
Гість — особа, яка користується послугами екоферми «Климівка».

1. Загальні положення

1.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним приин̆яттям положень цього Договору, цінна послуги, які доступні для ознайомлення на веб-сайті екоферми «Климівка» за посиланням: https://www.klymivka.ua.

Суб`єкт підприємницької діяльності – Фізична особа-підприємець Сулім С.В., іменований надалі – «Виконавець», з однієї сторони, і фізична особа, або ж її уповноважений представник, яка приєднається до цього договору, у спосіб визначений даним договором, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про

наступне:

1.2. Замовник підтверджує факт ознаиомлення та надання згоди стосовно всіх умов цього Договору в повному обсязі шляхом акцепту пропозиції Виконавця.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги з розміщення, а саме: послуги з тимчасового розміщення Гостей та тимчасового проживання в спеціально обладнаних апартаментах відповідно до здійсненого замовлення.

2.2. Послуги з розміщення в апартаментах надаються протягом строку, зазначеного в замовленні на бронювання.

3. Оплата та бронювання послуг Виконавця

 

3.1.Бронювання послуг Виконавця відбувається шляхом переадресації на веб-сайт https://www.airbnb.com.ua та передбачає внесення передоплати в розмірі 100% від вартості заброньованих Замовником послуг.
3.2.Бронювання є гарантованим лише за умови попередньої оплати послуг у розмірі 100% від вартості заброньованих Замовником послуг.
3.3.У разі відмови Замовника від послуг сума передоплати не повертається, однак можливе перебронювання на інші дати впродовж календарного року, у якому було здійснено замовлення за умови наявності вільних апартаментів на обрані дати.

 

4. Права та обов’язки Сторін

    4.1.Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Інформувати Замовника про послуги, що надаються на території екоферми «Климівка».

4.1.2. При наданні послуг дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

    4.2.Виконавець має право:

4.2.1.  На оплату наданих послуг з розміщення та інших додаткових послуг у повному обсязі.

4.2.2.  У разі знищення чи пошкодження майна екоферми «Климівка» стягнути з Замовника компенсацію завданих збитків в повному обсязі.

    4.3.Замовник зобов'язаний:

4.3.1.  Ознайомитися з умовами цього Договору та неухильно їх дотримуватися у разі прийняття пропозиції Виконавця.

4.3.2.  Надати Замовнику копію документу, що посвідчує його особу (зокрема, паспорту), інформацію про кількість усіх Гостей та їхні дати народження.

4.3.3.  Доводити до відома Гостей всю необхідну та отриману від Виконавця інформацію про послуги з розміщення та інші додаткові послуги, які їм надаються, а також порядок їх надання.

4.3.4.  Відповідати перед Виконавцем за відшкодування завданих збитків згідно з наданим рахунком та актом про пошкодження маин̆ а (завдання шкоди).

4.3.5.  Надавати Виконавцю документи, що дозволяють відвідування закладів, що здійснюють діяльність з розміщення (зокрема, COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест), у залежності від вимог встановленої на території області карантинної зони (епідеміологічного рівня – «зелений», «жовтий»,

«помаранчевий», «червоний»).

    4.4.Замовник має право:

4.4.1. На отримання послуг відповідно до замовлення на бронювання.
4.4.2. Запрошувати до апартаментів інших Гостей, попередньо повідомивши Виконавця про інформацію, визначену в п. 4.3.2. Договору.
4.4.3. Відмовити у наданні послуг з розміщення у разі відсутності в Замовника, його Гостей документів, зазначених у п. 4.3.5. Договору.

    5. Відповідальність Сторін

5.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору. Порушенням зобов’язання єио̆го не виконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням визначених умов.
5.2.У випадку, якщо між сторонами цього договору не буде досягнута домовленість щодо спірних питань шляхом переговорів, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.

 

  6. Форс-мажорні обставини

  6.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки, введення карантинних обмежень, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування й інші подібні обставини. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. Персональні дані

7.1.Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь- яких дій щодо обробки його персональних даних з метою:

  •  провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;

  •  виконання умов цього Договору;

  •  реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;

  •  виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

7.2.При цьому Виконавець уповноважується на здійснення обробки персональних даних в обсязі інформації, яка була / буде отримана Виконавцем від Замовника та / або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, а також має право змінювати / доповнювати персональні дані (інформацію) Замовника та / або Гостя за допомогою інформації третіх осіб, звертатися до таких третіх осіб для перевірки відповідних даних та інформації.

7.3.З метою реалізації прав Сторін за цим Договором, Замовник та / або Гості надають Виконавцю згоду на здійснення аудіозаписів / записів телефонних розмов Замовника та/ або Гості з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото / відеозио̆ мку в приміщеннях.

7.4.З урахуванням умов цього розділу, Замовник та інші Гості підтверджують, що вони в належній формі та повному обсязі ознайомлені про персональні дані (інформацію), які збираються Виконавцем, про мету збору персональних даних (інформації).

8. Заключні положення

 

8.1.На відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, поширюються норми чинного законодавства України.
8.2.Цей Договір може бути змінений, призупинений або доповнений за згодою Сторін.

Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою.

8.3. Строк дії даного Договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов'язань, а в частині грошових розрахунків - до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.4.Моментом укладення цього Договору є момент внесення Замовником оплати за надання послуг з розміщення шляхом переадресації з веб-сайту https://www.klymivka.ua на сайт https://www.airbnb.com.ua. При цьому оплата послуг за цим посиланням та зарахування зазначених коштів на рахунок Виконавця є підтвердженнямзбокуЗамовникаакцептупропозиціїтаприин̆ яттяЗамовникомвсіх умов цього Договору.

8.5.У разі, якщо ви не зрозуміли будь-який із пунктів цього Договору публічної оферти про надання послуг, пропонуємо з’ясувати інформацію, яка вас цікавить за тел.: __________________________або відмовитися від укладення цього Договору.

bottom of page